Protokoll

Protokoll fört vid Matfors JSK.s Årsmöte 2019-02-18 kl. 19.00 i klubbstugan
1. Årsmötets öppnande
Rolf Norman hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Norman.
3. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Helen Westerlund.
4. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Robert Zetterqvist och Mikael Widmark.
5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Peter Svensk redogjorde för hur man kallat till mötet. Det har gått ut mejl och annonserats i
Sundsvalls Tidning. Mötet godkände att årsmötet var behörigt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Rolf Norman och det ska tilläggas att klubbstugan blivit
målad. För detta utomordentliga arbete stod Melker Larsson.
8. Fastställande av revisionsberättelse
Revisionen meddelades vara helt i sin ordning av Sven Magnusson som skulle inkomma med en
skriftlig redogörelse. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet.
9. Fastställande av resultat- och balansrapport
Peter Svensk redovisade resultat- och balansrapport vilka godkändes av mötet.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
11. Verksamhetsplan för kommande år 2019
Rolf Norman berättade om den planerade verksamheten för 2019. Jourlistan ska vara klar senast
1 april och sekreteraren ska skicka ut jourlistan till de som står uppsatta på den före
säsongen samt påminna de ansvariga vecka för vecka.
12. Fastställande av årsavgift
För året 2020 beslutades medlemsavgiften för seniorer till 200:- och för juniorer till 50:-
13. Val av ordförande
Ordförande Omval Rolf Norman 1 år
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Sekreterare Omval 2019 Helen W 2 år
Kassör Omval 2019 Peter Svensk 2 år
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Följande personer valdes att revidera klubbens räkenskaper:
Revisor Omval Sven Magnusson 1 år
Revisor Omval Stefan Nilsson 1 år
Revisorssuppleant Omval Patrik Norgren 1 år
Revisorssuppleant Omval Joakim Viklund 1 år
15. Val av representanter till andra organisationer
Representanter till andra organisationer utses vid behov.
16. Val av valkommitté och samt dess ordförande
Följande personer valdes till valberedning:
Sammankallande Omval Mikael Widmark 1 år
Omval Melker Larsson 1 år
17. Övriga val
Materialförvaltare Omval Per-Ivar Nordell
Kulbaneansvarig Omval Simon Dahlström
Hagelbaneansvarig Omval Robert Zetterqvist
Bokningsansvarig Omval Lennart Wiström
Webbmaster Omval Olof Eriksson
18. Övriga frågor.
Klubbens vapen
Klubben har i dagsläget 8 licenser. Årsmötet beslutade att Rolf ska kontakta Polisen och
förbereda en försäljning samt skall vapnen i första hand säljas till klubbens medlemmar.
De 8 licenserna gäller följande vapen:
Vapen Fabrikat Modell Laddsystem Kaliber
Hagelgevär Remington Halvautomat 12
Hagelgevär Classic Interjakt Dp 12
Hagelgevär Beretta 685 12
Kulgevär SAKO .22
Licens för ammo .30-06
Licens för ammo .308
Kulgevär Carl Gustav Repeter 6,5×55
Kulgevär FFV 6,5×55
Nycklar
Mikael Widmark berättade att det har kommit in en offert på kostnad för att byta ut klubbens lås
och nycklar. Årsmötet beslutade att den som kan lämna tillbaka sin gamla nyckel kan få en ny
utan depositionsavgift i det fall de har erlagt depositionsavgift tidigare samt måste de uppfylla
de av styrelsen beslutade kraven för att få en ny nyckel. I annat fall får de tillbaka
depositionsavgiften för tidigare nyckel. Kraven är följande: Man ska ha varit medlem i minst tre
på varandra följande år, samt visa engagemang att arbeta i föreningen på t ex städdag/arbetsdag
och/eller stå på jourlista, vid tveksamma fall avgör styrelsen. Styrelsen har rätt att återkalla
nyckel. I första omgången skall det göras ca 60 nycklar. Depositionsavgift 200 : – Nycklarna ska
finns hos Mikael. Klubben ska skicka information om detta till medlemmar som tagit ut en nyckel
samt skriva det på hemsidan. Utskicket skall göras i god tid före säsongen senast 15 april.
Nycklarna byts på arbetsdagen den 5 maj.
Grillplats
Förslag om grillplats med sittplatser invid stugan, styrelsen ska fundera på saken.
Medlemskort
Peter Svensk låter meddela att medlemskorten är slut varför inga kommer att skickas ut.
19. Avslutning
Ordförande Rolf Norman tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Justeras Justeras