Bestämmelser

Allmänna bestämmelser

1.1 FÖRVALTNING.
MJSK arrenderar marken och äger de fasta utbildningsanordningarna.

1.2 SKADOR.
Det åligger skjutledare att anmäla skador ( uppkomna eller iakttagna) eller andra förhållanden som kan påverka utnyttjandet eller användbarheten av utbildningsanordningarna. Anmälan om skada görs till styrelsen samt till respektive banchef.

1.3 JAKT.
MJSK har ingen jakträtt inom området.

1.4 MEDFÖRANDE AV HUND.
För medförande av hund gäller jaktstadgans 12 §.

1.5 TILLTRÄDE TILL BANORNA.
Tillträde till banor på ordinarie öppet tider medges för alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.

Under icke öppet tider äger endast MJSKs medlemmar rätt att bedriva enskild skjutträning på därför avsedda banor. I övrigt måste banorna bokas och hyras enligt särskild rutin.

1.6 MÅLMATRIEL.
Vid skjutning, såväl enskild som i grupp, får endast fastställd målmatriel användas, dvs. ingen skjutning på ölburkar, glasflaskor eller dylikt. Inga lösa lerduvekastare får användas utan styrelsens beslut.

1.7 PARKERING AV FORDON.
Fordon får endast parkeras på därför avsedd plats. Funktionär på respektive bana skall ha företräde till närmaste.

1.8 VAPENHANTERING.
Krav på säker vapenhantering råder på banorna – detta innebär:
Hagelgevär alltid brutna.Hagel halvautomater alltid uppspända och pipan pekas upp eller ned.Kulgevär alltid öppet slutstycke.Kul halvautomater alltid uppspända plus att pipan pekas upp eller ned. Provsiktning får endast göras på markerade skjutplatser eller när banfunktionär har godkänt detta. Vapenrem får ej finnas monterad på något vapen på banområdet.

2.0 UTBILDNINGSANORDNINGAR.

2.1 ÄLGBANAN.
Skytte sker mot rörligt eller stillastående mål.Skjutning får ske från markerad plats vid skjutbåset samt vid särskilt iordningsgjord plats för jägarexamen.Stilla stående mål får endast sättas upp i blinderingens öppning och på den främre vallen så att kulorna träffar den bakre vallen. Tillåtna vapen är alla kulvapen upp till klass 1. Tillåten kulammunition är helmantlade projektiler. Platser för provanläggning är endast på markerad skjutplats eller av banfunktionär godkänd plats. Innan skytte påbörjas ska varningbock ställas i backen före klubbstugan.

2.2 TRAPBANA.
Banan används för att skjuta jägartrap eller nordisk trap. Skjutning får endast ske från de markerade platserna.Tillåtna vapen är hagelvapen kal 12 och klenare.Tillåten ammunition är  US 7- 9½ laddad med stålhagel.Skytte får endast ske mellan de markerade vita pinnar som är uppsatta i banans ytterkanter. Varningsskylt på träbock ska ställas ut i backen mellan 22-bana och klubbstuga innan skytte påbörjas.

2.3 22-bana

Löpande älg gris och björn med jaktstart. Varningsskylt på träbock ska ställas ut i backen mellan 22-bana och klubbstuga innan skytte påbörjas.

3.0 OLYCKSFALLS BEREDSKAP.

3.1 BEREDSKAP.
En skadad människa skall kunna avtranporteras inom 30 min efter det att skadan har inträffat. Detta innebär att han skall vara uppe vid väg och ett fordon, helst ambulans, skall kunna påbörja transporten. Om olyckan har varit framme så se till att dirigera in räddningsfordon till skjutbanans område.

3.2 OMHÄNDERTAGANDE.
Skadad skall kunna omhändertas i avvaktan på transport. Detta innebär att man måste tillse att man har tillgång till utbildad personal samt förbandsmatriel. Förbandsväska finns i klubbhuset.

3.3 LARMTELEFON.
Telefon för larmning av ambulans motsv. finns hos skjutledaren under jour och medlemskvällar.

3.4 VÄGAR.
För att kunna säkerställa att sjukvårdspersonal kan komma till banan samt att skadad kan avtransporteras från banan gäller att ingen parkerar på vägen.

3.5 SJUKVÅRDARE.
Vid större tävlingar tillser tävlingsledningen att en högre sjukvårdsberedskap finns.

4.0 REGLER FÖR RESPEKTIVE BANA.

4.1 BANREGLER.
Utöver dessa generella regler finns regler för varje bana. Om oklarheter finns, kontakta resp banchef för vidare information.